ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | เกียรติประวัติโรงเรียน | ผู้บริหารสถานศึกษา | ธรรมเนียบครู | ที่ตั้งและแผนที่
เพลงมาร์ช | สัญลักษณ์ | ต้นไม้ประจำโรงเรียน | สิ่งเคารพสักการะ | เข้าสู่เว็บบอร์ดหลักหาดใหญ่วิทยาลัย หนึ่งในทักษิณแดนทอง
เรืองรองระบือเลื่องลือเกียรติไกล ระเบียบวินัย
เกรียงไกรสมญาฟ้าแดง

เรียนดี กีฬาเด่น สามัคคีเป็นพลังแข็งแกร่ง
ตรี จักร งามเด่น เป็นจุดรวมใจ
ประชาไทยเพื่อไทยยืนยง

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ธวัช ธำรง
ศีลธรรมนำใจจำนง เสริมส่งความดีมีคุณค่างาม
เรารวมกันเป็นอันหนึ่ง คำนึงศรีศักดิ์รักนาม
เชิดชูประชาธิปไตยในเขตคาม สร้างเกียรติ
ประวัติระบือนามฟ้าแดงถาวร

ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | เกียรติประวัติโรงเรียน | ผู้บริหารสถานศึกษา | ธรรมเนียบครู | ที่ตั้งและแผนที่
เพลงมาร์ช | สัญลักษณ์ | ต้นไม้ประจำโรงเรียน | สิ่งเคารพสักการะ | เข้าสู่เว็บบอร์ดหลัก