ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | เกียรติประวัติโรงเรียน | ผู้บริหารสถานศึกษา | ธรรมเนียบครู | ที่ตั้งและแผนที่
เพลงมาร์ช | สัญลักษณ์ | ต้นไม้ประจำโรงเรียน | สิ่งเคารพสักการะ | เข้าสู่เว็บบอร์ดหลักประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย


          โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 468 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ บริจาคเพิ่มเติมอีก 2 งาน รวมเป็น 14 ไร่ 2 งาน

          กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอหาดใหญ่ เปิดสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2488 ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่ อักษรย่อ ส.ข.3 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงที่ 3 ของจังหวัดสงขลา ในระยะต้นเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงเรียกกันติดปากว่า โรงเรียนมัธยมชาย หรือ มอชาย มีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า มชญ. เปิดสอนรุ่นแรกในระดับชั้น ม.1 มีนักเรียนห้องเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน มีครู 3 คน ได้แก่ นายกลับ ส่งศรี (ครูใหญ่), นายอุทิศ นิยกาญจน์ และนายยงยุทธ มุณีแนม อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ด้านหน้าปลูกต้นจามจุรี จำนวน 3 ต้น ไว้เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ด้านหน้าโรงเรียนเป็นสนามฟุตบอลใช้แข่งขันกีฬาอำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนเริ่มมีชื่อเสียงเมื่อได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลกีฬาจังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2492 ต่อมาได้ตั้งชื่อถ้วยใบนี้ว่า ถ้วยตรี-จักร เป็นสัญลักษณ์กีฬาเด่นของโรงเรียน

          • ปี พ.ศ. 2494 มีนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นแรกสอบได้ที่ 1 ของจังหวัดสงขลา เป็นการจุดประกายความเป็นเลิศทางวิชาการ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากชายล้วนเป็นสหศึกษา โดยยุบรวมกับโรงเรียนสรีตหาดใหญ่ "สมบูรณ์กุลกันยา" ในปี พ.ศ. 2509 ในระยะนี้กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณสร้างอาคาร 1, 2, 3 และ 4 เป็นลำดับ และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมแปบบประสม (คมส.) เมื่อปี พ.ศ. 2510 เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเทียบเท่าอรยะประเทศ ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมากขึ้น จำนวนนักเรียนชายและหญิงเพิ่มขึ้นถึง 1,200 คน

          • ปี พ.ศ. 2513 เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เพิ่มคำว่าวิทยาลัยต่อจากชื่อเดิมเป็น ชื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ใช้อักษรย่อว่า ญ.ว. ในปี 2514 นักเรียน ม.ศ.5 รุ่นแรกได้ทำชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสอบติดบอร์ดระดับประเทศได้ถึง 7 ค•น

          • ปี พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนเป็น 2 ผลัด เนื่องจากมียอดนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 เป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดรวมของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2519 มีนักเรียน 2,800 คน มีครูอาจารย์ จำนวน 180 คน โดยมีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอุตสาหกรรม 1 หลัง อาคารคหกรรม 1 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้ยุยรวมเป็นผลัดเดียว

          • ปี พ.ศ. 2524 เปิดศูนย์เกษตรกรรมที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ เป็นสาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มีเนื้อที่ประมาณ 74 ไร่

          • ปี พ.ศ. 2525 เทศบาลเมืองหาดใหญ่บริจาคที่ดินจำนวน 2 งาน เพื่อสร้างอาคาร 5 เชื่อมต่อกับหอประชุมราชาวดี และได้จัดสร้างองค์ประพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ และทำพิธีปลุกเสกในวันที่ 16 มกราคม 2525 เพื่อเป็นองค์ตัวแทนสถาบันครู ประดิษฐานไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และถือเป็นคติของลูก ญ.ว. ทุกคนว่า "ผู้ใดบูชาครูเป็นมงคลแก่บุคคลนั้น"

          • ปี พ.ศ. 2526 เปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อ.หาดใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ณ ที่ตั้งของโรงเรียนสตรีหาดใหญ่เดิม

          • ปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์โอลิมปิคจากการแข่งขัน โอลิมปิควิชาการ เหรียญแรกของประเทศไทย โดยนายไพศาล นาคมหาชลาสิน นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เหรียญรางวัลดังกล่าวต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์คำว่าเรียนดี ตามปรัชญาของโรงเรียน

          • ปี พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้จัดตั้งสาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คือ โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา โดยใช้ที่ดินศูนย์วัฒนธรรมและพื้นที่บ้านพักครู-อาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

          • ปี พ.ศ. 2540 กรมสามัญอนุญาตให้ศูนย์เกษตรกรรม ต.บ้านพรุ ซึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย แยกเป็นโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

          • ปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ โดยผู้อำนวยการเกษียร ภู่กลาง

          • ปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้าง บรรยากาศของการเรียนรู้


ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | เกียรติประวัติโรงเรียน | ผู้บริหารสถานศึกษา | ธรรมเนียบครู | ที่ตั้งและแผนที่
เพลงมาร์ช | สัญลักษณ์ | ต้นไม้ประจำโรงเรียน | สิ่งเคารพสักการะ | เข้าสู่เว็บบอร์ดหลัก